Haastava 2022

Vuosi alkaa julkisten hankintojen osalta lähennellä loppuaan. Sehän tarkoittaa sitä, että nyt aloitettavat hankinnat toteutuvat vasta ensivuoden puolella. Kunnilla on kiivain aika saada ensivuoden talousarviot ja investointi esityksen hyväksytyiksi kirjoihin ja kansin.

Muuten kulunut vuosi on ollut hankinnoissa haastava. IT- ja AV-hankinnoissa on korostunut komponenttipula tai niiden saatavuusongelmat. Urakkahankinnoissa materiaalien saatavuusongelmat ja kustannuspaineet ovat osin nostaneet hintoja enemmän kuin kustannusarvioissa ollaan mitenkään osattu varautua. Edellä mainitut seikat ovat kiristäneet markkinoita ja näkyneet sekä tarjousten vähäisyydessä että yritysten muussa toiminnassa.

Kustannuskehitys on ollut hurjaa ja osin vaikeasti ennakoitavaa. Sen johdosta kuntien investointibudjetointi on nyt vaikeaa ja varmasti paljolti arvailun varassa.

Hankinnoissa kuitenkin hyvän markkinavuoropuhelun ja -kartoituksen avulla päästään kustannustehokkaisiin lopputuloksiin, mutta se vaatii aikaa. Pikaisesti toteuttaen, ei tässä maailmantilanteessa päästä parhaaseen lopputulokseen.

Siksipä, ehdottaisin julkisyhteisöjen hankkijoille ja päättäjille kattavan hankintakalenterin rakentamista ensivuodelle, jolloin voidaan ajoissa paneutua suunnittelemaan ja valmistelemaan tulevia hankintoja.

Me voimme auttaa aikataulutuksessa ja markkinakartoituksessa. Kokemuksemme erilaisten menetelmien käytöstä suunnittelu ja valmisteluvaiheessa on tuottanut melko pienellä työmäärällä hyviä tuloksia. Yksi helppo tapa on sähköisten kyselyjen käyttö hankinnan suunnitteluvaiheessa. Vastauksia saadaan nopeasti, laajalta sektorilta ja tulokset ovat analysoitavissa sekä dokumentoitavissa.

Valmistaudutaan hyvään hankintavuoteen 2023 suunnitelmallisuudella.

Mutta ennen sitä tehdään vielä viimeiset tämän vuoden hankinnat valmiiksi laadulla ja taidolla. Julkiset hankinnat ovat juuri niin hyvä ja laadukkaita kuin me itse niistä teemme.

Vuoden vaihtuessa on odotettavissa hankintalakiin päivitystä. Suurimmat muutokset ovat mahdollisuudet hankintailmoituksen kieliversioihin, eli hankintailmoitus tulee voida julkaista sekä suomen- että ruotsinkielellä tai jollain muulla, esim. englanniksi. Tämä tietysti vaatii järjestelmiltä, sekä Hilmalta että  kaupallisilta hankintajärjestelmiltä päivityksiä.

Kaikkia hankintayksiköitä koskeva isoin muutos on vastuullisuuden ja ympäristönäkökohtien korostamisen tärkeys sekä laadun merkityksen kasvaminen.

Ympäristönäkökohdat on otettu selkeästi mukaan hankintalakiin siten että 2 §:ää muutetaan nostamalla lain tavoitteisiin ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien hankintojen tekemisen velvoite.

2 §
Lain tavoitteet
Lain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten, ekologisesti, sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_115+2022.aspx

Laadun merkitystä kasvatetaan asettamalla hankintayksikölle velvollisuus perustella hankinnan kertomuksessa tai hankintapäätöksessä, miten laatu on huomioitu hankinnassa.

Hankintalain mukaisesti hankinnan vertailuperusteen tulee olla hinta-laatusuhteeltaan paras tai kustannuksiltaan edullisin. Uutta on se, että hankintayksikköä velvoitetaan esittämän laadun huomiointia koskevat perustelut hankinnan asiakirjoissa, hankintapäätöksessä tai hankinnan kertomuksessa. Hallituksen esityksen mukaisesti, laatua on myös hankinnan ehdottomiksi vaatimuksiksi asetetut toimittajaa, palveluntuottajaa tai itse tuotetta tai palvelua koskevat laatuvaatimukset, jotka voivat olla myös sopimusaikaiseen laatuun liittyviä vaatimuksia.

Tämän kertainen hankintalain korjaussarja on kokonaisuutena looginen ja odotetunlainen. Pääasiallisesti nämä nostot ja päivitykset ovat suoraan Mariinin hallituksen hallitusohjelmasta eivätkä oikeastaan yllätä miltään osain.

Jaa kaverille:

Sinua saattaa kiinnostaa myös: