Hankintalain korjaussarja

Kuten me kaikki olemme kuulleet, on hankintalakiin valmisteltu korjaussarja ja uusittu hankintalaki tulee voimaan 1.7.2021.
Hallituksen esityksessä on tavoitteena vastata muutos- ja täsmennystarpeisiin, jotka ovat ilmenneet hankintadirektiivien täytäntöönpanoa koskevassa EU-komission tarkastuksessa.
Lisäksi muutamia menettelysäännöksiä on esitetty selkeytettäväksi.


Mitä korjaussarja sisältää:


Puitejärjestelyä koskeva hankintalain 42 §:n Puitejärjestelyn perustuvat hankinnat; täsmentyvät siten että kilpailutusasiakirjoissa tulee selkeästi ilmoittaa sekä puitejärjestelyyn osallistuvat hankintayksiköt, että ostojen enimmäismäärä hankintayksikkökohtaisesti ja enimmäismäärä koko sopimukselle.
Lisäksi puitejärjestelyn sitovuutta ei vahvisteta, vaan direktiivin kappaleen 61 mukaisesti ja sitä noudatellen, hankintaviranomaisella ei olisi velvollisuutta hankkia puitejärjestelyn soveltamisalaan kuluvia rakennusurakoita, tavaroita tai palveluja kyseisen puitejärjestelyn mukaisesti. Eli sitovuus perustuu vapaaehtoisuuteen koko puitesopimusajan.
Tämä tarkoittaa käytännössä, että puitejärjestelyjen kilpailutuksessa tulee entistä tarkemmin suunnitella sopimuksen perusteella tehtävät hankinnat ja arvioida niiden enimmäismäärä sopimuskaudella. Lisäksi nämä tiedot tulee sisällyttää hankinnan asiakirjoihin.
Tietojensaantioikeus, harmaatalous ja alihankkijat. Uudistus mahdollistaa hankintayksiköille entistä laajemman tietojensaantisoikeuden hankintalain 77 § mukaisesti ilmoitettujen alihankkijoiden lakisääteisten velvollisuuksien hoitamisesta, rikkomuksista ja laiminlyönneistä, myös kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. Siltä osin kuin harkintavalta kuuluu hankintaviranomaiselle, muutoksen on tarkoitus selventää harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden käyttöä.
Hankintayksiköllä on oikeus vaatia vaihtamaan alihankkija, jota koskee pakollinen poissulkemisperuste. Mikäli alihankkijaa koskee harkinnanvarainen poissulkemisperuste, voi hankintayksikkö silloinkin vaatia korvaamaan alihankkijan toisella.
Lain korjaussarjassa on tavoitteena harmaan talouden torjunnan keinojen lisääminen julkisissa hankinnoissa.
Neuvottelumenettelyn osalta täsmennetään, että hankintailmoituksessa tai osallistumiskutsussa tulee ilmoittaa kutsuttavien ehdokkaiden määrä, sekä vähimmäismäärä että tarvittaessa enimmäismäärä. Ehdokkaiden määrää ei voi jättää avoimeksi. Samoin tulee toimia myös kilpailullisen neuvottelumenettelyn osalta.
Dynaamisen hankintajärjestelmän osalta säädetään, että hankintayksikkö voi keskeyttää määräajaksi dynaamisen hankintajärjestelmän, mutta mahdollisesta sulusta järjestelmän aikana tulee ilmoittaa hankintajärjestelmää perustettaessa.
Hankinnasta ilmoittamiseen tulee muutoksia sen osalta, että ennakkoilmoitusta ei voi julkaista käyttöoikeussopimuksista.
Lisäksi kansallisten hankintojen osalta avataan mahdollisuus julkaista jälki-ilmoitus, joka ei siis ole vielä pakollista. Lain valmistelussa lukee: hankintayksikkö voi julkaista jälki-ilmoituksen. Tämä tulee tehdä neljän kuukauden sisällä siitä, kun kyseinen hankintaa koskeva sopimus on tehty. Hankintayksikkö voi näitä jälki-ilmoituksia toimittaa yksittäisinä ilmoituksina tai koonteina kalenterivuosittain.
Hankintapäätöksen jälkeinen odotusaika, 14 päivää, on nyt täsmennetty siten että mikäli odotusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa hankintasopimuksen tehdä aikaisintaan ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Sopimuksen arvon muuttaminen sopimuskaudella pykälää on nyt täsmennetty siten että, hankintalain 136 § 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo tulee olla pienempi kuin 10 prosenttia alkuperäisen palvelu- tai tavarahankintasopimuksen tai palveluja koskevan käyttöoikeussopimuksen arvosta ja 15 prosenttia alkuperäisen rakennusurakkasopimuksen. Jos 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvo arvioidaan peräkkäisten muutosten kumulatiivisen nettoarvon perusteella.


Muutoksen tärkeimmät muistettavat asiat ovat:

  • Puitejärjestelyn hankintojen arvon ilmoittaminen hankinnan asiakirjoissa!
  • Alihankkijoiden tietojen tarkistusoikeus ja mahdollisuus edellyttää alihankkijan vaihtamista, mikäli velvoitteita ei ole täytetty.
  • Neuvottelumenettelyn ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn ehdokkaiden määrän ilmoittaminen sekä minimi- että maksimimäärä.
  • Odotusajan (14 päivää päätöksen tiedoksiannosta) täsmentäminen mikäli viimeinen päivä osuu pyhäpäivälle tai aatolle.
  • Sopimuksen muuttamisen mahdollisuuden täsmentäminen käyttöoikeussopimusten osalta, siten että muutosmahdollisuus 10 %. Mahdollisuus (toive) kansallisten hankintojen jälki-ilmoittamisesta.

Jaa kaverille:

Sinua saattaa kiinnostaa myös: